Tematické okruhy a typy zpracovávaných prací

Naši zpracovatelé jsou připravení poskytnout Vám různé typy podkladů na potřebné úrovni.
Tato strana kromě přehledu jednotlivých témat nabízí také možnost stažení ukázkových souborů.

Přehled typů zpracovávaných prací

Přehled některých typů prací, pro které zpracováváme podklady.


Diplomová práce je zpracovávána studentem, který je označován jako diplomant nebo diplomantka. Tato práce, celkově obsáhlejší než bakalářská práce, se zpracovává v posledním ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Zpracování tohoto typu práce je zakotveno také v zákone o vysokých školách a je nedílnou součástí úspěšného obhájení a zakončení studia magisterského typu na vysoké škole, společně s úspěšně absolvovanou státní závěrečnou zkouškou.

MBA práce (zkratka označení Master Business Administration) je zpracovávána studentem, který je v tomto směru na úrovni diplomata, ale v určitých ohledech je to také práce postgraduální. Tento typ závěrečné práce je celkově obsáhlejší, než je u diplomové práce, se je zpracováván většinou v posledním ročníku MBA studijního programu vysoké školy, nebo již v rámci jeho průběhu. Zpracování tohoto typu práce je formálně zakotveno v interních předpisech vysoké školy a je nedílnou součástí úspěšného obhájení a zakončení MBA studia na vysoké škole. U programů MBA je v praxi zpracována samostatná MBA práce například s její obhajobou, případně k tomuto je ještě určitá forma státní závěrečné zkoušky v  rámci MBA studia.

Bakalářská práce je zpracovávána studentem, který je označován jako bakalant nebo bakalantka. Je to jedna z prvních prací většího rozsahu, kterou student zpracovává v posledním ročníku svého bakalářského studijního programu na vysoké škole. Zpracování tohoto typu práce je zakotveno také v  zákoně o vysokých školách a je nedílnou součástí úspěšného obhájení a zakončení studia bakalářského typu na vysoké škole, společně s úspěšně absolvovanou státní závěrečnou zkouškou.

Esej, na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obratným jazykem.

Úvaha je slohový útvar, jenž obvykle vzniká na podkladě nějaké lidské myšlenky či souboru myšlenek. Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, snaží se dospět k obecnějšímu řešení. Úvaha je ovlivněna úrovní myšlení, zkušenostmi a názorem autora. Autor přemýšlí, dívá se na věc z více možných úhlů, klade argumenty a protiargumenty. Snaží se donutit čtenáře k přemýšlení, k vytvoření vlastního názoru.

Seminární práce je písemná práce založená na rešerši problému za pomocí odborné literatury a dalších pramenů. Jejím smyslem je prokázat schopnost studenta samostatně se zorientovat v definovaném problému a prokázat schopnost pracovat s nejrůznějšími prameny. Zároveň připravuje studenta na pozdější vypracování bakalářské popř. diplomové práce.

Maturitní práce je písemná práce, který vypracovává student v posledním ročníku střední školy, její rozsah je zpravidla okolo 20 stran. Student střední školy v ní prokazuje schopnost aplikací svých znalostí na daný problém, který je určen.


Přehled tematických celků

Prohlédněte si témata, ke kterým nejčastěji zpracováváme podklady.
Kromě zpracování podkladů nabízíme také typografické a jiné opravy prací.

Ekonomie

 • Ekonomické studie
 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomie
 • Veřejné finance
 • Burzy a finanční trhy

Management

 • Řešení případových studii
 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Marketingové plány
 • Krizový management
 • Management kvality

Právo

 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Případové studie
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Autorské právo
 • Římské právo

Informační technologie (IT)

 • Tvorba implementace IT systému do podniků
 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Případové studie

Historie

 • Historická literatura
 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Filozofie
 • Logika

Sociologie

 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Případové studie
 • Psychologie

Cestovní ruch

 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Případové studie
 • Letecké společnosti

Veřejná správa

 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Případové studie

Problematika EU

 • Zpracování otázek ke státnicím a zkouškám
 • Případové studie

Překladatelství

Možnost sepsání podkladů v cizím jazyce
 • Angličtina
 • Němčina
 • Ruština
 • Francouzština
 • Španělština
 • Latina

Matematika

 • Výpočet příkladů s postupem
 • Matematické úlohy
 • Statistické úlohy

Lékařství

 • Ošetřovatelství
 • Postupy léčby