Obchodní podmínky

Přečtěte si obchodní podmínky projektu RychléSeminárky.cz

Základní ustanovení

Níže popsané Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah (smlouvu) mezi dodavatelem a zákazníkem (vysvětlení pojmů dodavatel, zákazník a smlouva viz níže) a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. VOP platí pro díla objednaná prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách www.rychleseminarky.cz, a jsou uzavřena v souladu s právním řádem České republiky.

Předmět podnikatelské činnosti

Portál www.rychleseminarky.cz dodává zpracované různorodé informační materiály převážně v textové podobě, které jsou v elektronické formě. Podobu, rozsah a téma materiálu, definuje zákazník v objednávkovém formuláři. Zmíněné materiály a podklady jsou určené výhradně samotným zákazníkům pro zvýšení jejich informovanosti o daném tématu či vědním oboru. Materiály jsou unikátní a v principu vycházejí a nijak se neliší od materiálů, které jsou zákazníkům i jinde dostupné, jako např. odborné články, knihy, skripta, odborné databáze a další prameny. Provozovatel dále poskytuje poradenské služby v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerše, tvorbě dotazníků.

Objednání díla

Uzavření smluvního vztahu se považuje v případě, kdy je vyplněn a odeslán elektronický formulář na stránkách www.rychleseminarky.cz . Aby objednávka měla svou platnost musí být vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři. Touto objednávkou zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Pokud bude některý z údajů uveden nepravdivě, chybně nebo neúplně vyhrazuje si dodavatel možnost odstoupit od smlouvy a objednávku neakceptovat. Po obdržení objednávky bude zákazníkovi zaslán e-mail s potvrzením objednávky, kde bude uvedena celková cena díla a datum dodání díla. Zákazník bude vyzván k zaplacení částky po nalezení vhodného zpracovatele a bude informován e-mailem, kde bude uvedeno číslo bankovního spojení pro zaslání platby, přidělený variabilní symbol pro přiřazení platby V případě děl o rozsahu 10 stran a méně je požadována záloha po zákazníkovi ve výši 100% dohodnuté ceny podkladů. U děl o rozsahu 11 a více stran se požaduje po zákazníkovi záloha ve výši 50% dohodnuté ceny podkladů. Pokud zákazník uvedenou zálohu neuhradí v požadované minimální výši do data uvedeného v potvrzujícím e-mailu, který zákazník obdrží, je objednávka neplatná. Dnem úhrady zálohy se rozumí datum připsání financí na účet provozovatele (viz. výše).

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o zákazníkovi jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Dodací podmínky

Zpracovatel se zavazuje, že dílo bude dostupné ke stažení v klientské sekci na serveru www.rychleseminarky.cz. Do klientské sekce na adrese www.rychleseminarky.cz/klientska-sekce se zákazkník může přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které byly vytvořeny při provedení objednávky (první objednávky spojené se zadanou e-mailovou adresou) a odeslány na e-mailovou adesu, kterou zákazník uvede v objednávkovém formuláři na stránkách www.rychleseminarky.cz. Zpracovatel se zavazuje, že dílo bude dostupné ke stažení v daném termínu.

Práva a povinnosti zákazníka

Klient je povinen svou e-mailovou schránku udržovat provozuschopnou. Pokud dojde ke změně e- mailové adresy, je povinen klient tuto skutečnost včas nahlásit zhotoviteli. Klient je povinen řádně a včas zaplatit cenu díla a její případné zálohy a doplatky dle platebních pokynů zhotovitele. Klient je povinen včas dodat všechny podklady, které si přeje do podkladů použít. Klient má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy písemně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, jestliže ještě nezačala práce na podkladech. Klientovi budou vráceny veškeré platby. Pokud již práce začala vrátí zhotovitel klientovi rozpracované podklady a poměrnou část ceny z kompletního díla.

Práva a povinnosti zpracovatele

Zpracovatel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat podklady objednané ve specifikované kvalitě, kvantitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Zpracovatel je povinen zhotovit originální dílo, vyhnout se jakémukoliv plagiátorství a řádně ocitovat všechny zdroje. Zpracovatel je povinen dodržet termín dodání díla. Termín je možné prodloužit, nebo zkrátit. Smluvní strany se mohou domluvit na peněžní či jiné kompenzaci změn termínu. Požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zpracovatelem akceptovány a můžou vést k přiměřenému prodloužení dojednané lhůty. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zpracovateli v plnění smluvních závazků, má zpracovatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zpracovateli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zpracovatelem odvráceny. Zpracovatel má právo odmítnout přijetí nezávazné objednávky do pěti dnů od jejího učinění.

Záruka a reklamační řád

Zpracovatel dává na dílo záruku. Klient je oprávněn podat reklamaci díla pokud, zjistí-li, že dílo neodpovídá jím v objednávce specifikovaným požadavkům, nebo jsou v informacích faktické chyby. Při reklamaci je zákazník povinen svá tvrzení doložit. Na vyřízení reklamace má zpracovatel lhůtu 1 týden. Pakliže shledá, že reklamační tvrzení jsou důvodná, je povinen dílo přepracovat. Na přepracování a opravy má zhotovitel lhůtu 30 dnů. Pokud dílo přepracovat nemůže, vrátí zákazníkovi peníze. Při vrácení peněz je zákazníkovi vrácena pouze taková částka, která je přiměřená povaze a rozsahu vad díla.

Podmínky pro získání slevy

Pro získání slevy je nutné, aby klient zaslal na e-mail info@rychleseminarky.cz návrh kalkulace objednávky, kterou získá od jiné společnosti, která bude mít stejné atributy (název, počet stran, zadání práce, dobu na vypracování, počet zdrojů), jako objednávka, kterou vytvořil pomoci objednávkového formuláře na stránkách www.rychleseminarky.cz. Předmětem e-mailové zprávy bude číslo vytvořené objednávky. Po následném ověření této objednávky bude klientovi snížena cena jeho práce na úroveň předložené nabídky a navíc mu bude udělena mimořádná sleva 5% na celou objednávku.

Ostatní ujednání

Portál www.rychleseminarky.cz v žádném případě nenabádá, aby dodané podklady a materiály klient vydával za svá díla.