Bakalářská práce

Podrobné informace na téma bakalářských prací.

Bakalářská práce je zpracovávána studentem, který je označován jako bakalant nebo bakalantka tato, je to jedna z prvních prací většího rozsahu, kterou student zpracovává v posledním ročníku svého bakalářského studijního programu na vysoké škole. Zpracování tohoto typu práce je zakotveno také v zákonĚ o vysokých školách a je nedílnou součástí úspěšného obhájení a zakončení studia bakalářského typu na vysoké škole, společně s úspěšně absolvovanou státní závěrečnou zkouškou.


Zpracování bakalářské práce se řídí interními směrnicemi příslušné vysoké školy, ale také platnými citačními normami, kdy konkrétní typ citace určuje také vysoká škola. Před samotným zpracováním bakalářské práce je tak nutné se seznámit s interními předpisy pro psaní tohoto typů prací a ujasnit si formální rámec celé bakalářské práce. Respektování pokynů a vnitřních směrnic vysoké školy je také důležité pro prvotní administraci práce a pro schválení zadání bakalářské práce, které je nezbytné pro zahájení zpracování bakalářské práce.


Základem kvalitní a úspěšně zpracované bakalářské práce je celkově komplexní příprava na zpracování této bakalářské práce. Prvně vybíráme téma práce, které zadávají jednotlivé katedry studijního oddělení, nebo vyučující dané vysoké školy. Podle výběru tématu zpracujeme zadání práce ke schválení katedrou, nebo vysokou školou a na základě schváleného zadání pak můžeme začít na bakalářské práci pracovat. U tohoto typu práce lze doporučit větší komunikaci s vedoucím práce, nebo externí osobou či subjektem, který zvolené problematice bakalářské práce rozumí a je schopen přinést do procesu zpracování vhodné podněty a připomínky. V první fázi je důležité vyhodnotit si zdroje a opatřit si relevantní zdroje, které v práci použijeme. K tomuto můžeme využít například knihoven, nebo je možné knihy zakoupit, či také v elektronické podobě s nimi pracovat v odborných databázích. Většina vysokých škol má do těchto databází přístup ze svých interních informačních systémů. Některé informační databáze jsou také propojeny, takže poskytují celkem ucelený informační zdroj.


Následné zpracování bakalářské práce by mělo nastat po nastudování zdrojů k práci, ale také po ujasnění toho, jak budete vypadat osnova bakalářské práce práce a co budeme chtít v bakalářské práci řešit, tedy, jaké si například stanovíme cíle práce, její metodiku, nebo jaké stanovíme výzkumné otázky, apod. U bakalářské práce je zpracování prvotní osnovy důležité v tom, aby následně nedošlo k odklonu od tématu práce, nebo aby samotná osnova nebyla nevhodně sestavena, či logicky neuspořádána. Samotné zpracování práce je také poměrně složitým procesem, který je vhodné například ve spolupráci s vedoucím práce si naplánovat na celou plánovanou dobu zpracování práce společně s kontrolními termíny, ve kterých by se hodnotil průběžný stav prací na zpracování bakalářské práce a odstraňovaly se průběžně vady a nedostatky bakalářské práce, které se vyskytly během zpracování. Tento krok v procesu zpracování, tedy průběžné konzultace jsou důležité pro to, aby se student vyvaroval prvotních chyb a nedostatků, což je dáno zejména nezkušeností s psaním tohoto typu práce. Mimo toho je samozřejmě, mimo vedoucího práce, využít dalších externích subjektů, které mohou studenti kvalitně pomoci a poradit se zpracováním bakalářské práce. Stejně tak v této fázi je prostor pro konzultace s vedoucím bakalářské práce, což je v konečném důsledku pozitivně hodnoceno ve vztahu k celkovému hodnocení vedoucím práce, jako aktivní přístup ke zpracování práce a tento aktivní přístup je vhodné vždy doporučit. U tohoto typu tento aktivní přístup může, v některých případech, znamenat i významný podíl na celkovém hodnotícím posudku práce. Proto když student průběžně posílá jím zpracované části bakalářské práce, rozhodně to není možné považovat za špatný krok. Naopak doporučujeme se důrazně vyvarovat nekomunikaci s vedoucím práce, protože pak se může stát, že již konečnou verzi bakalářské práce vedoucí odmítne a student tak bude muset práci nejenom přepracovat, ale také v některých případech absolvovat státní závěrečnou zkoušku v jiném termínu.


Je také vhodné, aby bakalářská práce alespoň částečně korespondovala s tématy státní závěrečné zkoušky. I tímto je možné si zjednodušit a zefektivnit přípravu na bakalářskou práci a na státní zkoušku, když se jednotlivé činnosti přípravy vzájemně provážou. Jak už bylo uvedeno, tak témata stanovují pedagogové fakult vysoké školy, a tyto jsou v souladu e zaměřením katedry i vysoké školy, ale také je možnost zvolit si vlastní téma bakalářské práce, které je ale nutné nejprve konzultovat s vhodným vedoucím práce, aby se pak nevyskytly problémy s akceptací tohoto tématu. Tento krok je zvlášť u bakalářské práce velice důležitý. Nedoporučuje se zpracovávat vlastní téma bakalářské práce bez předchozího schválené. Může se stát, že práce pak bude, jako celek odmítnuta. Důvod volby vlastního tématu je většinou praktický s ohledem na to, že se student tématem zabývá v praxi, nebo se na něj orientuje na své pracovní pozici, apod.


Spolupráce s vedoucím práce by měla nastat již v okamžiku tvorby zadání práce, protože toto zadání práce musí vedoucí schvalovat. Proto by mělo být v souladu jak s očekáváními vedoucího práce, tak s očekáváními bakalanta/bakalantky. Struktura bakalářské práce je založena následovně, základ tvoří úvod, cíl a metodika práce, formulace cílů, případně hypotéz a závěr. U bakalářské práce jsou většinou stanovovány hlavně cíle práce, hypotézy se uvádějí spíše v navazujícím typu práce, a to je diplomová práce. V úvodu práce je zdůvodněna volba tématu práce a v závěru práce pak hodnoceny hlavní přínosy práce. Cíle a metodika práce obsahují hlavní a dílčí formulované cíle bakalářské práce, stejně jako metody a informační zdroje, které byly ke zpracování použity. Deklarace použitých zdrojů ve formě jejich seznamu je uvedena za závěrem práce v seznamu použité literatury. Celkový rozsah bakalářské práce se pohybuje okolo 40-50 stran čistého textu, bez formálních náležitostí, ale rozsah bakalářských prací může být, v jednotlivých případech, individuální, tedy i nižší, minimálně ale 30 stran čistého textu, tak vyšší, ale i tak by práce neměla přesáhnout 100 stran čistého textu. U bakalářské práce a pro její rozsah je také důležité samotné téma bakalářské práce.


Bakalářská práce obsahuje následně dvě podstatné části, a to teoretickou část práce, kde jsou shrnuty teoretické poznatky o daném problému shromážděné na základě studia odborných zdrojů, a následně je to teoretická část práce, kde jsou rozpracovány praktické aspekty řešené problematiky z teoretické části práce na aplikaci na konkrétním problému, na případě konkrétní firmy, apod. U bakalářských prací se očekává, že vlastní přínos práce bude spíše základní, u diplomové práce musí být již vlastní přínos podstatně vyšší. Tento vlastní vklad by měl být zahrnut především v praktické části bakalářské práce. Poměr jednotlivých částí práce je převažující spíše pro teoretickou část práce, která by měla rozsahem pokrýt okolo 70 % celé práce, ale je třeba zdůraznit, že je to opět velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech zpracování a zejména pak na tématu samotné bakalářské práce.


U bakalářské práce má bakalant/ka prokázat základní úroveň schopností pro zpracování vlastní vědecké práce a aktivní znalost aplikace získaných teoretických poznatků do praxe. Ať již vlastním návrhem řešení nějakého problému, nebo například provedením dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení, apod. Je také nutné, aby byl bakalant/ka schopen prokázat hlubší znalost řešeného tématu v teoretické rovině společně se schopností získat a vyhodnotit informace. Nezbytná je také správná aplikace odborných termínů v bakalářské práci společně s respektováním a aplikací formálních požadavků v bakalářské práci. Všechny tyto činnosti pak směřují ke zpracování a odevzdání hotové bakalářské práce, která je pak určena k obhajobě, za předpokladu kladného hodnocení vedoucího a oponenta práce, před komisí u státní závěrečné zkoušky.