Diplomová práce

Podrobné informace na téma diplomových prací.

Diplomová práce je zpracovávána studentem, který je označován jako diplomant nebo diplomantka, tato, celkově obsáhlejší práce, než je u bakalářské práce, se zpracovává v posledním ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Zpracování tohoto typu práce je zakotveno také v zákone o vysokých školách a je nedílnou součástí úspěšného obhájení a zakončení studia magisterského typu na vysoké škole, společně s úspěšně absolvovanou státní závěrečnou zkouškou.


Zpracování diplomové práce se řídí interními směrnicemi příslušné vysoké školy, ale také platnými citačními normami, kdy konkrétní typ citace určuje také vysoká škola. Před samotným zpracováním diplomové práce je tak nutné se seznámit s interními předpisy pro psaní tohoto typů prací a ujasnit si formální rámec celé diplomové práce. Respektování pokynů a vnitřních směrnic vysoké školy je také důležité pro prvotní administraci práci a pro schválení zadání diplomové práce, které je nezbytné pro zahájení zpracování diplomové práce.


Základem kvalitní a úspěšně zpracované diplomové práce je celkově komplexní příprava na zpracování této diplomové práce. Prvně vybíráme téma práce, které zadávají jednotlivé katedry studijního oddělení, nebo vyučující dané vysoké školy. Podle výběru tématu zpracujeme zadání práce ke schválení katedrou, nebo vysokou školou a na základě schváleného zadání pak můžeme začít na diplomové práci pracovat. V první fázi je důležité vyhodnotit si zdroje a opatřit si relevantní zdroje, které v práci použijeme. K tomuto můžeme využít například knihoven, nebo je možné knihy zakoupit, či také v elektronické podobě s nimi pracovat v odborných databázích. Většina vysoký škol má do těchto databází přístup ze svých interních informačních systémů. Některé informační databáze jsou také propojeny, takže poskytují celkem ucelený informační zdroj.


Následné zpracování diplomové práce by mělo nastat po nastudování zdrojů k práci, ale také po ujasnění toho, jak budete vypadat osnova diplomové práce a co budeme chtít v diplomové práci řešit, tedy, jaké si například stanovíme cíle práce, její metodiku, nebo jaké stanovíme výzkumné otázky, apod. Samotné zpracování práce je také poměrně složitým procesem, který je vhodné například ve spolupráci s vedoucím práce si naplánovat na celou plánovanou dobu zpracování práce společně s kontrolními termíny, ve kterých by se hodnotil průběžný stav prací na zpracování diplomové práce a odstraňovaly se průběžně vady a nedostatky diplomové práce, které se vyskytly během zpracování. Stejně tak v této fázi je prostor pro konzultace s vedoucím diplomové práce, což je v konečném důsledku pozitivně hodnoceno ve vztahu k celkovému hodnocení vedoucím práce, jako aktivní přístup ke zpracování práce a tento aktivní přístup je vhodné vždy doporučit.


Je také vhodné, aby diplomová práce alespoň částečně korespondovala s tématy státní závěrečné zkoušky. I tímto je možné si zjednodušit a zefektivnit přípravu na diplomovou práci a na státní zkoušku, když se jednotlivé činnosti přípravy vzájemně provážou. Jak už bylo uvedeno, tak témata stanovují pedagogové fakult vysoké školy, a tyto jsou v souladu e zaměřením katedry i vysoké školy, ale také je možnost zvolit si vlastní téma diplomové práce, které je ale nutné nejprve konzultovat s vhodným vedoucím práce, aby se pak nevyskytly problémy s akceptací tohoto tématu. Nedoporučuje se zpracovávat vlastní téma diplomové práce bez předchozího schválené. Může se stát, že práce pak bude, jako celek odmítnuta. Důvod volby vlastního tématu je většinou praktický s ohledem na to, že se student tématem zabývá v praxi, nebo se na něj orientuje na své pracovní pozici, apod.


Spolupráce s vedoucím práce by měla nastat již v okamžiku tvorby zadání práce, protože toto zadání práce musí vedoucí schvalovat. Proto by mělo být v souladu jak s očekáváními vedoucího práce, tak s očekáváními diplomanta/ky. Struktura diplomové práce je založena následovně, základ tvoří úvod, cíl a metodika práce, formulace cílů, případně hypotéz a závěr. V úvodu práce je zdůvodněna volba tématu práce a v závěru práce pak hodnoceny hlavní přínosy práce. Cíle a metodika práce obsahují hlavní a dílčí formulované cíle diplomové práce, stejně jako metody a informační zdroje, které byly ke zpracování použity. Deklarace použitých zdrojů ve formě jejich seznamu je uvedena za závěrem práce v seznamu použité literatury. Celkový rozsah diplomové práce se pohybuje okolo 70 stran čistého textu, bez formálních náležitostí, ale rozsah diplomových prací může být, v jednotlivých případech, individuální.


Diplomová práce obsahuje následně dvě podstatné části, a to teoretickou část práce, kde jsou shrnuty teoretické poznatky o daném problému shromážděné na základě studia odborných zdrojů, a následně je to teoretická část práce, kde jsou rozpracovány praktické aspekty řešené problematiky z teoretické části práce na aplikaci na konkrétním problému, na případě konkrétní firmy, apod. U diplomových prací se očekává, že vlastní přínos práce bude vyšší, než je tomu u bakalářské práce. Tento vlastní vklad by měl být zahrnut především v praktické části práce. Poměr jednotlivých částí práce je převažující spíše pro praktickou část práce, která by měla rozsahem pokrýt okolo 70 % celé práce, ale je třeba zdůraznit, že je to opět velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech zpracování a zejména pak na tématu samotné diplomové práce.


U diplomové práce má diplomant/ka prokázat vlastní schopnost vědecké práce a aktivní znalost aplikace těchto poznatků do praxe. Ať již vlastním návrhem řešení nějakého problému, nebo například provedením empirických a dotazníkových šetření, apod. Je také nutné, aby byl diplomant/ka schopen prokázat hlubší znalost řešeného tématu v teoretické rovině společně se schopností získat a vyhodnotit informace. Nezbytná je také správná aplikace odborných termínů v diplomové práci společně s respektováním a aplikací formálních požadavků v diplomové práci. Všechny tyto činnosti pak směřují ke zpracování a odevzdání hotové diplomové práce, která je pak určena k obhajobě, za předpokladu kladného hodnocení vedoucího a oponenta práce, přes komisí u státní závěrečné zkoušky.


Nezávazně objednat zpracování podkladů pro diplomovou práci