MBA práce

Podrobné informace na téma MBA prací.

MBA práce (zkratka označení Master Business Administration) je zpracovávána studentem, který je v tomto směru na úrovni diplomata, ale v určitých ohledech je to také práce postgraduální. Tento typ závěrečné práce je celkově obsáhlejší, než je u diplomové práce, se je zpracováván většinou v posledním ročníku MBA studijního programu vysoké školy, nebo již v rámci jeho průběhu. Zpracování tohoto typu práce je formálně zakotveno v interních předpisech vysoké školy a je nedílnou součástí úspěšného obhájení a zakončení MBA studia na vysoké škole. U programů MBA je v praxi zpracována samostatná MBA práce například s její obhajobou, případně k tomuto je ještě určitá forma státní závěrečné zkoušky v rámci MBA studia.


Zpracování MBA práce se řídí interními směrnicemi příslušné vysoké školy, ale také platnými citačními normami, kdy konkrétní typ citace určuje také vysoká škola. Před samotným zpracováním MBA práce je tak nutné se seznámit s interními předpisy pro psaní tohoto typů prací a ujasnit si formální rámec celé MBA práce. Respektování pokynů a vnitřních směrnic vysoké školy je také důležité pro prvotní administraci práci a pro schválení celkové koncepce a zadání MBA práce, které je nezbytné pro zahájení zpracování MBA práce. Pro tuto prvotní fázi zpracování MBA práce je nutná spolupráce se školitelem MBA práce.


Základem kvalitní a úspěšně zpracované MBA práce je celkově komplexní příprava na zpracování. Prvně vybíráme téma práce, které zadávají jednotlivé katedry vysoké školy, nebo vyučující dané vysoké školy. V této souvislosti ale má ale zásadní význam spíše vlastní volba studenta, podle jeho praktického zaměření, které plyne především z jeho pracovní a profesní praxe. Podle výběru tématu zpracujeme zadání práce ke schválení katedrou, nebo vysokou školou a na základě schváleného zadání pak můžeme začít na MBA práci pracovat. V první fázi je důležité vyhodnotit si zdroje a opatřit si relevantní zdroje, které v práci použijeme. K tomuto můžeme využít například knihoven, nebo je možné knihy zakoupit, či také v elektronické podobě s nimi pracovat v odborných databázích. Většina vysoký škol má do těchto databází přístup ze svých interních informačních systémů. Některé informační databáze jsou také propojeny, takže poskytují celkem ucelený informační zdroj. Pro zpracování jsou také podstatné interní zdroje z firemní praxe, především pak zvolené společnosti, jejíž firemní problémy jsou v praktické části MBA práce řešeny. Je třeba zdůraznit, že tyto problémy plynou především s firemní praxí zvolené firmy.


Následné zpracování MBA práce by mělo nastat po nastudování zdrojů k práci, ale také po ujasnění toho, jak budete vypadat osnova MBA práce a co budeme chtít v MBA práci řešit, tedy, jaké si například stanovíme cíle práce, její metodiku, nebo jaké stanovíme výzkumné otázky, apod. Směřování těchto otázek, cílů i metodiky je zaměřeno především na firemní praxi, která u MBA práce převažuje nad teoretickými východisky, což je také podstatný rozdíl oproti bakalářské nebo diplomové práci. Samotné zpracování práce je také poměrně složitým procesem, který je vhodné například ve spolupráci se školitelem MBA práce si naplánovat na celou plánovanou dobu zpracování práce společně s kontrolními termíny, ve kterých by se hodnotil průběžný stav prací na zpracování MBA práce a odstraňovaly se průběžně vady a nedostatky MBA práce, které se vyskytly během zpracování. Toto platí především například pro zpracování návrhů pro firemní praxi a související práce na zpracování praktické části MBA práce. Stejně tak v této fázi je prostor pro konzultace se školitelem MBA práce, což je v konečném důsledku pozitivně hodnoceno ve vztahu k celkovému hodnocení školitelem práce, jako aktivní přístup ke zpracování práce a tento aktivní přístup je vhodné vždy doporučit.


Je také vhodné, aby MBA práce alespoň částečně korespondovala s požadavky firmy, pro kterou je zpracovávána, například formulace obchodní strategie, formulace personální strategie firmy, apod. Jak už bylo uvedeno výše, tak je také možnost zvolit si vlastní téma MBA práce, což je v podstatě u MBA práce podstatnou náležití, u které je ale nutné nejprve konzultovat toto vlastní téma se školitelem MBA práce, aby se pak nevyskytly problémy s akceptací vlastního tématu MBA práce. Nedoporučuje se zpracovávat vlastní téma MBA práce bez předchozího schválení, ale u MBA práce, ale zpracování vlastního tématu se většinou orientuje na firemní praxi a zkušenosti studenta. Důvod volby vlastního tématu MBA práce je většinou praktický s ohledem na to, že se student tématem zabývá v praxi, nebo se na něj orientuje na své pracovní pozici, apod.


Spolupráce se školitelem MBA práce by měla nastat již v okamžiku tvorby zadání práce, protože toto zadání práce musí školitel, alespoň v základním rámci schvalovat. Proto by mělo být v souladu jak s očekáváními školitele MBA práce, tak s očekáváními studenta. Struktura MBA práce by tak mohla být formulována následovně, základ tvoří úvod, cíl a metodika práce, formulace cílů, případně hypotéz a závěr. V úvodu práce je zdůvodněna volba tématu práce a v závěru práce pak hodnoceny hlavní přínosy práce. Cíle a metodika práce obsahují hlavní a dílčí formulované cíle MBA práce, stejně jako metody a informační zdroje, které byly ke zpracování použity. Deklarace použitých zdrojů ve formě jejich seznamu je uvedena za závěrem práce v seznamu použité literatury. Celkový rozsah MBA práce se pohybuje ve větším rozsahu, a to od 50 až do 100 stran čistého textu, bez formálních náležitostí, ale rozsah MBA prací může být, v jednotlivých případech, individuální, tedy MBA práce mohou být svým rozsahem i podstatně rozsáhlejší. Jak už bylo uvedeno, tak musí být zohledněn a zdůrazněn firemní přínosy a aspekty řešené problematiky.


MBA práce obsahuje následně dvě podstatné části, a to teoretickou část práce, kde jsou shrnuty teoretické poznatky o daném problému shromážděné na základě studia odborných zdrojů, a následně je to teoretická část práce, kde jsou rozpracovány praktické aspekty řešené problematiky z teoretické části práce na aplikaci na konkrétním problému, na případě konkrétní firmy, apod. U LLM prací se očekává, že vlastní přínos práce bude podstatný, a to vyšší, než je tomu u LLM práce, nebo diplomové práce. Tento vlastní vklad by měl být zahrnut především v praktické části práce, a to aplikací na konkrétní problém, který řeší praktické požadavky zvolené firmy. Poměr jednotlivých částí práce je převažující spíše pro praktickou část práce, která by měla rozsahem pokrýt okolo 70 - 80 % celé MBA práce, ale je třeba zdůraznit, že je to opět velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech zpracování a zejména pak na tématu samotné MBA práce. Zde v této souvislosti je zaměření tohoto typu práce právně zaměřeno na řešení konkrétního problému.


U LLM práce musí student, stejně jako u MBA práce, prokázat vlastní schopnost vědecké práce a aktivní znalost aplikace těchto poznatků do firemní praxe, a to formulace konkrétních závěrů a doporučení v praktické části MBA práce. Ať již vlastním návrhem řešení nějakého problému, nebo například provedením empirických šetření, dotazníková šetření, analýza interních dokumentů firmy, apod. Je také nutné, aby byl student schopen prokázat hlubší znalost řešeného právního tématu v teoretické rovině společně se schopností získat a vyhodnotit informace. Nezbytná je také správná aplikace odborných problémů MBA práci společně s respektováním a aplikací formálních požadavků. Všechny tyto činnosti pak směřují ke zpracování a odevzdání hotové MBA práce, která je pak určena k obhajobě, při kladném hodnocení školitele i oponenta MBA práce. V této souvislosti je nutné uvést, že student musí prokázat skutečný praktický přesah získaných a aplikovaných poznatků do praxe zvolené společnosti.


Nezávazně objednat zpracování podkladů pro MBA práci